ABB VORTEXMASTER FSV430 CAUDALÍMETRO VORTEX

ABB VORTEXMASTER FSV450 CAUDALÍMETRO VORTEX